2007.10.13

Leren leren in functie van het hoger onderwijs

De Université catholique de Louvain heeft de cd-rom Cosmos uitgegeven. Met deze cd-rom wil men leerlingen, die na het secundair onderwijs doorstromen naar het hoger onderwijs, op weg zetten om zo goed mogelijk te leren.

Drie thema's komen aan bod:

 • de studiemethode
 • het noteren
 • het voorbereiden van de examens

Deze thema's kunnen benaderd worden vanuit de meer literaire (école Galilée) of de meer wetenschappelijke (école Képler) richtingen. De opzet is eenvoudig: je treedt binnen in een virtuele campus en kunt daar een vijftal gebouwen bezoeken waar je, geholpen door een personage, één van de thema's verder kunt verkennen:

 • In de schoolhal, het café of de sandwichbar wordt er dieper ingegaan op studieproblemen.
 • In het auditorium kan je een korte les bijwonen over de kosmos en leer je intussen welke strategieën je kunt gebruiken om nota's te nemen.
 • In het informatiecentrum vind je technische fiches over drie belangrijke activiteiten die essentieel zijn voor het hoger onderwijs:
  • het nota nemen
  • het verwerken van een cursus
  • de voorbereiding op de examens

Eens je alle gebouwen hebt aangedaan en de daar aanwezige kennis hebt verwerkt, kan je je aanmelden bij het examencentrum. Aan de hand van een vijftal tests kan je nagaan of je de methode zoals ze op de cd-rom staat beheerst. Wie slaagt krijgt een virtueel getuigschrift. Tip: luister ook eens naar de commentaren die je hoort als je buiten op de campus rondloopt: je kunt er heel veel van opsteken!

De cd-rom kan je volledig zelfstandig doornemen. Hij kan echter ook gebruikt worden door een leerkracht die in de klas iets wil doen rond leren studeren. De cd-rom kost, verzendingskosten inbegrepen, € 12,- en kan verkregen worden via de website: http://www.ipm.ucl.ac.be/Cosmos/. Een tip voor de lessen Frans in het 6e jaar secundair? 

11:50 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: secundair onderwijs, hoger onderwijs, noteren, examens, leertips, mislukken, leerstrategieen | |

2007.09.26

Oriëntatieloop door het leerstofbos

Oriënteer je eerst op de syllabus, het handboek, ... voor je begint te leren. Hierdoor krijg je een overzicht van het geheel. Dit overzicht helpt je om structuren te vinden, verbanden te zien en de leerstof te begrijpen nog voor je iets geleerd hebt. Je krijgt een zicht op de hoofdpunten en loopt minder het gevaar te lang stil te staan bij zaken die minder belangrijk zijn. Daarenboven ontdek je zo snel of je al voorkennis hebt van het onderwerp, of niet. Door die voorkennis te gebruiken bij het leren kan je de nieuwe leerstof beter integreren.

Door je te oriënteren kan je ook voor een deel inschatten hoeveel tijd je zal nodig hebben om de leerstof te verwerken. Dit is alvast een betere manier dan het tellen van het aantal bladzijden. Oriëntatie is kwalitatief omgaan met de leerstof: je leert iets over de moeilijkheidsgraad, je koppelt de leerstof aan jouw kennis van je sterke en zwakke kanten en kunt beter inschatten hoeveel tijd en energie je zal nodig hebben. Het tellen van de bladzijden is kwantitatief en geeft je geen andere informatie .

Je kunt je oriënteren door voor jezelf de volgende vragen te beantwoorden:

 • Wat leert de titel van het boek (hoofdstuk, syllabus, ...) mij?
 • Wat leert de ondertitel mij?
 • Wie is de auteur? Ken ik hem? Kan ik hem thuisbrengen?
 • Hoe recent is het boek?
 • Wat staat er op de achterkant van het boek?
 • Wat staat er in het voorwoord en.of de verantwoording?
 • Voor wie is het boek bedoeld?
 • Wat leert de inhoudsopgave mij?
  • Welke onderwerpen?
  • In welke volgorde?
  • Wat wordt er niet behandeld?
 • Is er een samenvatting (al dan niet in een andere taal)?
 • Zijn er dingen die ik al ken?
 • Hoe is het boek ingedeeld?
 • Zijn er schema's, tabellen, grafieken, ... ?
 • Hoeveel bladzijden zijn er?

Bron

http://www.studietips.leidenuniv.nl

22:14 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: orienteren, secundair onderwijs, hoger onderwijs | |

2007.09.16

Sleutelwoorden in teksten

Belangrijke woorden in een tekst zijn deze die helpen om de gedachtengang van de auteur te volgen. Een goede lezer heeft altijd aandacht voor deze woorden. Ze plaatsen de inhoud van een tekst in het juiste perspectief, leggen verbanden of geven een verduidelijking. Je kunt deze sleutelwoorden in verschillende categorieën indelen. Hieronder vind je er alvast enkele.

Woorden die een toevoeging uitdrukken:

 • en
 • ook
 • eveneens
 • daarnaast
 • verder
 • vervolgens
 • daarbij
 • daarenboven
 • ...

Woorden die een gelijkwaardigheid uitdrukken:

 • evenals
 • tegelijk
 • tegelijkertijd
 • even belangrijk
 • net als
 • zoals
 • ...

Woorden die alternatieven aanduiden:

 • of
 • ofwel
 • noch
 • anders dan
 • enerzijds
 • anderzijds
 • ...

Woorden die een herhaling inhouden:

 • opnieuw
 • terug
 • met andere woorden
 • dit is
 • dit betekent
 • om te herhalen
 • ...

Woorden die een tegenstelling of verandering uitdrukken:

 • maar
 • ondanks
 • nochtans
 • althans
 • aan de andere kant
 • in de plaats van
 • eerder dan
 • hoewel
 • niettegenstaande
 • ongeacht
 • niettemin
 • hoewel
 • in tegendeel
 • omgekeerd
 • ...

Woorden die oorzaak en gevolg uitdrukken:

 • vervolgens
 • omdat
 • volgens
 • omwille van
 • om die reden
 • aangezien
 • zo
 • dus
 • daardoor
 • daarna
 • ...

Woorden die een voorwaarde inhouden:

 • op voorwaarde dat
 • als
 • voorzien dat
 • alhoewel
 • tenzij
 • indien
 • gesteld dat
 • ...

Woorden die iets benadrukken:

 • bovenal
 • belangrijk
 • inderdaad
 • zeker en vast
 • ...

Woorden die een ordening inhouden:

 • allereerst
 • tenslotte
 • ten eerste, ten tweede, ...
 • vervolgens
 • daarna
 • als laatste
 • vorig
 • volgend
 • voordat
 • nadat
 • ...

Woorden die een samenvatting inhouden:

 • omwille daarvan
 • tot slot
 • in het kort
 • om samen te vatten
 • als besluit
 • samengevat
 • ...

Woorden die een aanname inhouden:

 • als we aanvaarden dat
 • gesteld dat
 • aangenomen dat
 • als we uitgaan van
 • veronderstellend dat
 • ...

Al deze woorden zijn eveneens belangrijk bij het samenvatten en structureren van een tekst. Ze laten je toe de ideeën van de auteur op de juiste manier in schema te brengen.

23:05 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: leesstrategieen, samenvatten, structureren, schematiseren, hoger onderwijs, secundair onderwijs | |

2007.09.10

Hoe maak ik betere nota's

Op de website www.dartmouth.edu vond ik ook een artikel over het nemen van nota's voor iemand anders. Door de tips uit dit artikel te volgen help je niet alleen iemand anders, maar verbeter je ook jouw eigen vaardigheid om nota's te nemen.

De vorm:

 • Voorzie je nota's van de datum, de plaats, het onderwerp en de naam van de docent.
 • Nummer de bladzijden.
 • Gebruik donkere inkt en schrijf maar aan één zijde van het blad. De donkere inkt laat zich beter kopiëren en een blanco achterzijde kan gebruikt worden voor persoonlijke toevoegingen.
 • Schrijf net.
 • Neem nota's die volledig en duidelijk genoeg zijn om te begrijpen.
 • Gebruik gerust jouw eigen afkortingen, maar voorzie dan wel een legende op het blad (zeker als de nota's voor iemand anders bedoeld zijn).
 • Zorg dat de hoofdpunten en belangrijke ideeën uit de les goed opvallen: gebruik kleuren, kaders, symbolen, ...
 • Markeer onduidelijkheden met een omkringd vraagteken.
 • Laat voldoende witruimte over. Zo kan je de nota's later aanvullen. Scheid de hoofdideeën van elkaar door een extra witruimte.

De inhoud:

 • Neem alle bordschema's (transparanten) uit de les over.
 • Neem de inhoud van de verschillende dia's uit een presentatie over als je geen uittreksel krijgt.
 • Schrijf alles op dat herhaald of benadrukt wordt. Benadrukken kan gebeuren door de stemintonatie, gelaatsuitdrukkingen, bewegingen, herhaling, een tekening of schema, tekstverwijzingen of het gebruik van sleutelwoorden zoals tenslotte, denk eraan dat, herinner je, het belangrijkste is, ...
 • Noteer alle opsommingen, of ze nu genummerd zijn of niet.
 • Noteer alle begrippen en definities.
 • Noteer alle voorbeelden.
 • Noteer de nieuwe woorden en ideeën.
 • Noteer de verwijzingen van de docent naar het handboek: zorg ervoor dat je het juiste paginanummer overneemt.
 • Als je de spreker niet kan volgen, noteer dan voldoende bijvoeglijke en zelfstandige naamwoorden zodat je achteraf naar het ontbrekende kunt vragen.
 • Noteer ook de opmerkingen van andere leerlingen die door de docent aanvaard werden.

Tips bij het luisteren:

 • Luister zorgvuldig naar wat er gezegd wordt.
 • Let goed op betekenisvolle woorden zoals soms, meestal, uitzonderlijk, ...  en op woorden die een verandering inhouden: maar, nochtans, aan de andere kant, ...
 • Let op doelen en gevolgen.
 • Stel vragen tijdens de les. Als dat niet mag, noteer ze dan voor achteraf.

Tips bij het nakijken van jouw nota's:

 • Herschrijf vage of onvolledige fragmenten.
 • Vul aan met dingen uit de les die je je herinnert maar nog niet opschreef.

Bron

http://www.dartmouth.edu

21:33 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: secundair onderwijs, hoger onderwijs, noteren, structureren, samenvatten | |

2007.09.01

Tien slechte luistergewoonten

Luisteren is zeer belangrijk als je in de klas goede nota's wil nemen.  Helaas is dat luisteren niet zo gemakkelijk als men wel denkt. Er zijn immers een heleboel factoren die dat kunnen bemoeilijken. We geven ze op een rijtje

 • Noem het onderwerp van de les vervelend en gebruik dat als excuus om niet te moeten opletten.
 • Geef kritiek op de manier van spreken en het uiterlijk van de leerkracht of docent. Luister enkel naar zijn les als zijn manier van lesgeven en zijn uiterlijk je bevalt.
 • Wind je op over een uitspraak van de leerkracht en docent en wacht niet tot wanneer zijn betoog klaar is. Zo mis je zeker de helft of meer van de uitleg die je nodig hebt.
 • Luister alleen naar de feiten die in de les gegeven worden, en niet naar de kernideeën. Op die manier verzamel je losse feiten zonder enig verband.
 • Probeer de les volledig en letterlijk uit te schrijven en ga niet flexibel om met het hak-op-de-tak springen van de leerkracht of docent. Weet echter dat slechts één derde van de lessen zo gestructureerd is opgebouwd dat je ze letterlijk kunt uitschrijven.
 • Doe alsof je aandachtig bent, maar laat jouw gedachten ondertussen de vrije loop.
 • Laat je door alles afleiden.
 • Luister enkel maar naar eenvoudige lessen. Haak af van zodra het iets moeilijker wordt.
 • Concentreer je op gevoelsgeladen woorden die de spreker gebruikt en ga daar op in.
 • Een spreker praat altijd trager dan jij denkt. Gebruik het tijdsverschil daartussen om je te laten afleiden en niet om te anticiperen, te herhalen of na te denken over wat er gezegd werd.

Bron

http://www.dartmouth.edu

17:07 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: hoger onderwijs, noteren, secundair onderwijs, luisteren, concentratie | |

2007.08.24

Tien manieren om jouw tijd slecht te gebruiken

Studenten hebben soms de indruk dat ze geen tijd genoeg krijgen om alles te doen wat ze moeten doen. Volgens Rodger Constandse is dat omdat ze hun tijd op een verkeerde manier gebruiken. In zijn e-book Ten Time Management Mistakes Special Report  zet hij de tien belangrijkste vergissingen op een rijtje:

 • Je probeert te veel dingen te onthouden in plaats van ze op te schrijven. Jouw geheugen is al snel overbelast.
 • Je hebt geen plan. Je doet de dingen naarmate je eraan denkt.
 • Je werkt zeer efficiënt aan iets wat eigenlijk niet moet gedaan worden.
 • Je besteedt te weinig tijd aan de topprioriteiten.
 • Je hebt jouw planning niet efficiënt opgesteld.
 • Je werkt is een slecht georganiseerde omgeving die je gemakkelijk afleidt.
 • Je probeert te veel te doen.
 • Je zegt altijd ja op een vraag, zonder er over na te denken.
 • Je beheert jouw inkomende informatie (e-mails, post, fax, informele gesprekken,... ) niet of nauwelijks.
 • Je verwart "bezig zijn" met "productief zijn".

Deze 10 fouten worden uitgebreid besproken in het gratis e-book. Voor elke fout wordt er een oplossing aangereikt. Je kan zelfs per e-mail een minicursus tijdsbeheer volgen.

Bron

http://www.TimeThoughts.com

19:35 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: plannen, secundair onderwijs, hoger onderwijs, tijdsbeheer | |

2007.08.18

Ken alles!

De Britse website Know it All bevat heel wat tips voor studenten. Ze werd gemaakt door de North West Learning Grid. Dit is een groep van negentien plaatselijke Britse onderwijsdeskundigen die samenwerkt om het leren te verbeteren en te ondersteunen door middel van de laatste nieuwe ICT-middelen. Hun hoofddoel is het verstrekken van elektronische leerinhouden.

Deze website draait rond vijf hoofdstukken:

 • Hoe leren we?
 • Herhaling van leerstof.
 • Examens afleggen.
 • Studievaardigheden.
 • Persoonlijke vaardigheden.

Het eerste hoofdstuk, How we learn, is een multimediapresentatie die je een inzicht geeft in de manier waarop we leren.

Het tweede hoofdstuk, Revision,  heeft het over het herhalen van de leerstof. Aan bod komen tips rond planning, herhalingstechnieken, het uitkiezen van leerstof die moet herhaald worden en dergelijke meer.

Het derde hoofdstuk, exams, heeft het ondermeer over examentechnieken, het analyseren van vragen en veelvoorkomende problemen bij het afleggen van examens.

Het vierde hoofdstuk, study skills, heeft het over verschillende vaardigheden. Aan bod komen de leesvaardigheden, het noteren, de schrijfvaardigheden, planning en de denkvaardigheden.

Het vijfde hoofdstuk, personal skills, gaat dieper in op persoonlijke vaardigheden zoals zelfvertrouwen, het hanteren van stress, geheugenvaardigheden en tips om niet zenuwachtig te zijn.

Bron

http://www.nwlg.org/pages/resources/knowitall/index.htm

17:56 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: secundair onderwijs, hoger onderwijs, examens, herhalen, leesstrategieen, sq3r, noteren, samenvatten, plannen, tijdsbeheer, denkstrategieen, geheugen | |

2007.07.22

Slim studeren

Tweede zit? Herexamens? Misschien heb je toch niet zo slim gestudeerd als je dacht. Anderen kleineren door te zeggen dat ze blokbeesten zijn of dat ze niet kunnen samenwerken, helpt je niet vooruit. Integendeel: het antwoord op de vraag naar slechte resultaten ligt bij jezelf en zeker niet bij de anderen. Maar voor die zelfreflectie is er moed nodig: ofwel is het te hoog gegrepen, ofwel heb je er niet voldoende of niet op de juiste manier voor gewerkt. Dan kunnen de tips op de website van de Universiteit van Leiden je helpen. De dienst voor Studieondersteuning zette een aantal tips in verband met Slim studeren op het Internet. Je vindt ze op http://www.leidenuniv.nl/ics/sz/so/webexpert/slimstu2ps.htm. Ook als je in het secundair onderwijs zit kan je er veel uit leren. Toch maar eens bekijken dus!

Bron

http://www.leidenuniv.nl/ics/sz/so/webexpert/slimstu2ps.htm

02:27 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: algemeen, secundair onderwijs, hoger onderwijs | |

2007.07.06

Leren leren is leren mislukken

Wie leert, wordt af en toe geconfronteerd met een mislukking. Op zich is dat niet erg en hoort het erbij. Hoewel iemand die faalt het op het moment zelf meestal anders ervaart, zeker in examensituaties.

Het mislukken op zich is ook een leerervaring, tenminste als men bereid is er iets mee te doen. Moest iedereen bij een mislukking opgeven, dan zouden er nooit uitvinders geweest zijn. Bij mislukken hoort altijd reflectie (Wat wist je nog niet? Wat interpreteerde je verkeerd? Wat ben je vergeten?) én zelfreflectie (Hoe keek je er tegen aan? Was je voldoende voorbereid? Lag het binnen jouw mogelijkheden?). Vooral die zelfreflectie kan soms heel confronterend zijn.

Eén ding is voor mij zeker. Iedere mens is per definitie een lerende mens met eigen mogelijkheden. Iedere mens heeft eigen capaciteiten. Hij is het aan zichzelf , maar ook aan de gemeenschap, verplicht deze capaciteiten te benutten. En dit kan hij alleen maar als hij het aandurft te blijven leren tot hij aan de grens van zijn capaciteiten zit, en liefst nog net erover. En die grens bereik je maar als je durft te mislukken. En als je deze mislukking niet wegredeneert maar er iets mee doet.

22:56 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: mislukken, secundair onderwijs, hoger onderwijs | |

2007.06.22

Black-out

Wat doe je als je op een examen een black-out hebt? Ga je er van uit dat je het antwoord nooit zult vinden als je het niet meteen weet? Of ga je er van uit dat je het antwoord nog niet weet? Rond deze twee uitgangspunten vond ik op de website van de Nederlandse universiteit van Leiden nuttige tips. Het is een beetje zinloos ze hier allemaal over te pennen. Ga gewoon naar de website via onderstaande link. Lees zeker ook de onderdelen die onderaan elke tip staan in het rubriekje Raadpleeg ook...!

Bron

http://www.leidenuniv.nl/ics/sz/so/blok/start.html

23:00 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: faalangst, hoger onderwijs | |