2007.09.26

Oriëntatieloop door het leerstofbos

Oriënteer je eerst op de syllabus, het handboek, ... voor je begint te leren. Hierdoor krijg je een overzicht van het geheel. Dit overzicht helpt je om structuren te vinden, verbanden te zien en de leerstof te begrijpen nog voor je iets geleerd hebt. Je krijgt een zicht op de hoofdpunten en loopt minder het gevaar te lang stil te staan bij zaken die minder belangrijk zijn. Daarenboven ontdek je zo snel of je al voorkennis hebt van het onderwerp, of niet. Door die voorkennis te gebruiken bij het leren kan je de nieuwe leerstof beter integreren.

Door je te oriënteren kan je ook voor een deel inschatten hoeveel tijd je zal nodig hebben om de leerstof te verwerken. Dit is alvast een betere manier dan het tellen van het aantal bladzijden. Oriëntatie is kwalitatief omgaan met de leerstof: je leert iets over de moeilijkheidsgraad, je koppelt de leerstof aan jouw kennis van je sterke en zwakke kanten en kunt beter inschatten hoeveel tijd en energie je zal nodig hebben. Het tellen van de bladzijden is kwantitatief en geeft je geen andere informatie .

Je kunt je oriënteren door voor jezelf de volgende vragen te beantwoorden:

 • Wat leert de titel van het boek (hoofdstuk, syllabus, ...) mij?
 • Wat leert de ondertitel mij?
 • Wie is de auteur? Ken ik hem? Kan ik hem thuisbrengen?
 • Hoe recent is het boek?
 • Wat staat er op de achterkant van het boek?
 • Wat staat er in het voorwoord en.of de verantwoording?
 • Voor wie is het boek bedoeld?
 • Wat leert de inhoudsopgave mij?
  • Welke onderwerpen?
  • In welke volgorde?
  • Wat wordt er niet behandeld?
 • Is er een samenvatting (al dan niet in een andere taal)?
 • Zijn er dingen die ik al ken?
 • Hoe is het boek ingedeeld?
 • Zijn er schema's, tabellen, grafieken, ... ?
 • Hoeveel bladzijden zijn er?

Bron

http://www.studietips.leidenuniv.nl

22:14 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: orienteren, secundair onderwijs, hoger onderwijs | |

2007.09.16

Sleutelwoorden in teksten

Belangrijke woorden in een tekst zijn deze die helpen om de gedachtengang van de auteur te volgen. Een goede lezer heeft altijd aandacht voor deze woorden. Ze plaatsen de inhoud van een tekst in het juiste perspectief, leggen verbanden of geven een verduidelijking. Je kunt deze sleutelwoorden in verschillende categorieën indelen. Hieronder vind je er alvast enkele.

Woorden die een toevoeging uitdrukken:

 • en
 • ook
 • eveneens
 • daarnaast
 • verder
 • vervolgens
 • daarbij
 • daarenboven
 • ...

Woorden die een gelijkwaardigheid uitdrukken:

 • evenals
 • tegelijk
 • tegelijkertijd
 • even belangrijk
 • net als
 • zoals
 • ...

Woorden die alternatieven aanduiden:

 • of
 • ofwel
 • noch
 • anders dan
 • enerzijds
 • anderzijds
 • ...

Woorden die een herhaling inhouden:

 • opnieuw
 • terug
 • met andere woorden
 • dit is
 • dit betekent
 • om te herhalen
 • ...

Woorden die een tegenstelling of verandering uitdrukken:

 • maar
 • ondanks
 • nochtans
 • althans
 • aan de andere kant
 • in de plaats van
 • eerder dan
 • hoewel
 • niettegenstaande
 • ongeacht
 • niettemin
 • hoewel
 • in tegendeel
 • omgekeerd
 • ...

Woorden die oorzaak en gevolg uitdrukken:

 • vervolgens
 • omdat
 • volgens
 • omwille van
 • om die reden
 • aangezien
 • zo
 • dus
 • daardoor
 • daarna
 • ...

Woorden die een voorwaarde inhouden:

 • op voorwaarde dat
 • als
 • voorzien dat
 • alhoewel
 • tenzij
 • indien
 • gesteld dat
 • ...

Woorden die iets benadrukken:

 • bovenal
 • belangrijk
 • inderdaad
 • zeker en vast
 • ...

Woorden die een ordening inhouden:

 • allereerst
 • tenslotte
 • ten eerste, ten tweede, ...
 • vervolgens
 • daarna
 • als laatste
 • vorig
 • volgend
 • voordat
 • nadat
 • ...

Woorden die een samenvatting inhouden:

 • omwille daarvan
 • tot slot
 • in het kort
 • om samen te vatten
 • als besluit
 • samengevat
 • ...

Woorden die een aanname inhouden:

 • als we aanvaarden dat
 • gesteld dat
 • aangenomen dat
 • als we uitgaan van
 • veronderstellend dat
 • ...

Al deze woorden zijn eveneens belangrijk bij het samenvatten en structureren van een tekst. Ze laten je toe de ideeën van de auteur op de juiste manier in schema te brengen.

23:05 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: leesstrategieen, samenvatten, structureren, schematiseren, hoger onderwijs, secundair onderwijs | |

2007.09.10

Hoe maak ik betere nota's

Op de website www.dartmouth.edu vond ik ook een artikel over het nemen van nota's voor iemand anders. Door de tips uit dit artikel te volgen help je niet alleen iemand anders, maar verbeter je ook jouw eigen vaardigheid om nota's te nemen.

De vorm:

 • Voorzie je nota's van de datum, de plaats, het onderwerp en de naam van de docent.
 • Nummer de bladzijden.
 • Gebruik donkere inkt en schrijf maar aan één zijde van het blad. De donkere inkt laat zich beter kopiëren en een blanco achterzijde kan gebruikt worden voor persoonlijke toevoegingen.
 • Schrijf net.
 • Neem nota's die volledig en duidelijk genoeg zijn om te begrijpen.
 • Gebruik gerust jouw eigen afkortingen, maar voorzie dan wel een legende op het blad (zeker als de nota's voor iemand anders bedoeld zijn).
 • Zorg dat de hoofdpunten en belangrijke ideeën uit de les goed opvallen: gebruik kleuren, kaders, symbolen, ...
 • Markeer onduidelijkheden met een omkringd vraagteken.
 • Laat voldoende witruimte over. Zo kan je de nota's later aanvullen. Scheid de hoofdideeën van elkaar door een extra witruimte.

De inhoud:

 • Neem alle bordschema's (transparanten) uit de les over.
 • Neem de inhoud van de verschillende dia's uit een presentatie over als je geen uittreksel krijgt.
 • Schrijf alles op dat herhaald of benadrukt wordt. Benadrukken kan gebeuren door de stemintonatie, gelaatsuitdrukkingen, bewegingen, herhaling, een tekening of schema, tekstverwijzingen of het gebruik van sleutelwoorden zoals tenslotte, denk eraan dat, herinner je, het belangrijkste is, ...
 • Noteer alle opsommingen, of ze nu genummerd zijn of niet.
 • Noteer alle begrippen en definities.
 • Noteer alle voorbeelden.
 • Noteer de nieuwe woorden en ideeën.
 • Noteer de verwijzingen van de docent naar het handboek: zorg ervoor dat je het juiste paginanummer overneemt.
 • Als je de spreker niet kan volgen, noteer dan voldoende bijvoeglijke en zelfstandige naamwoorden zodat je achteraf naar het ontbrekende kunt vragen.
 • Noteer ook de opmerkingen van andere leerlingen die door de docent aanvaard werden.

Tips bij het luisteren:

 • Luister zorgvuldig naar wat er gezegd wordt.
 • Let goed op betekenisvolle woorden zoals soms, meestal, uitzonderlijk, ...  en op woorden die een verandering inhouden: maar, nochtans, aan de andere kant, ...
 • Let op doelen en gevolgen.
 • Stel vragen tijdens de les. Als dat niet mag, noteer ze dan voor achteraf.

Tips bij het nakijken van jouw nota's:

 • Herschrijf vage of onvolledige fragmenten.
 • Vul aan met dingen uit de les die je je herinnert maar nog niet opschreef.

Bron

http://www.dartmouth.edu

21:33 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: secundair onderwijs, hoger onderwijs, noteren, structureren, samenvatten | |

2007.09.01

Tien slechte luistergewoonten

Luisteren is zeer belangrijk als je in de klas goede nota's wil nemen.  Helaas is dat luisteren niet zo gemakkelijk als men wel denkt. Er zijn immers een heleboel factoren die dat kunnen bemoeilijken. We geven ze op een rijtje

 • Noem het onderwerp van de les vervelend en gebruik dat als excuus om niet te moeten opletten.
 • Geef kritiek op de manier van spreken en het uiterlijk van de leerkracht of docent. Luister enkel naar zijn les als zijn manier van lesgeven en zijn uiterlijk je bevalt.
 • Wind je op over een uitspraak van de leerkracht en docent en wacht niet tot wanneer zijn betoog klaar is. Zo mis je zeker de helft of meer van de uitleg die je nodig hebt.
 • Luister alleen naar de feiten die in de les gegeven worden, en niet naar de kernideeën. Op die manier verzamel je losse feiten zonder enig verband.
 • Probeer de les volledig en letterlijk uit te schrijven en ga niet flexibel om met het hak-op-de-tak springen van de leerkracht of docent. Weet echter dat slechts één derde van de lessen zo gestructureerd is opgebouwd dat je ze letterlijk kunt uitschrijven.
 • Doe alsof je aandachtig bent, maar laat jouw gedachten ondertussen de vrije loop.
 • Laat je door alles afleiden.
 • Luister enkel maar naar eenvoudige lessen. Haak af van zodra het iets moeilijker wordt.
 • Concentreer je op gevoelsgeladen woorden die de spreker gebruikt en ga daar op in.
 • Een spreker praat altijd trager dan jij denkt. Gebruik het tijdsverschil daartussen om je te laten afleiden en niet om te anticiperen, te herhalen of na te denken over wat er gezegd werd.

Bron

http://www.dartmouth.edu

17:07 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: hoger onderwijs, noteren, secundair onderwijs, luisteren, concentratie | |